CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT
CAO ĐẠI PHÁT
FOR ACTIVITIES COMPANY PRESENT AND FUTURE 02/04/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT CAO ĐẠI PHÁT

CAO ĐAI PHAT INTERIOR DECORATION CONSTRUTION JOINT STOCK COMPANY.

Present:

 

 Cao Đai Phat was founded with the idea to create products for interior spaces for the home and the public. Design products and high technology that born from the fruit of experience in the field of supplied the solutions using glass construction and furniture. These products were born from our research on people needs.

Our history started at 2013 as a family company based in Hochiminh, Vietnam. Since then we have turn our roots and the collaboration with the best professionals into our best way of working.

All our products are manufactured in manufactory which can work materials such as wood, glass and metal... Cao Đai Phat’s R&D team can study beforehand all the production phases in the development of a product.

 

Passion:

 

The continuous pursuit of new materials, coupled with a range of furnishing solutions, make Cao Đại Phát products unique and harmonious in time and space. Our solutions aim to create an “atmosphere” which would meet and satisfy the taste and needs of the customers.

We subject every stage of production to stringent controls, and we are proud that all our processes, from transforming raw materials to the finished product, can be linked to the concept of its brand and quality.

 

People:

 

We know about the importance of choosing the correct team to work with. For that reason we want that each labourer be an expert in what they do for a long time. We believes that skilled and dedicated people are essential to create a successful business.

With this in mind, Cao Đai Phát constantly encourages staff development, training and career progression for both personal and professional growth.

 

Commitment:

 

Our common mission is to make the furniture of contemporary design, reasonable to a dynamic clientele who's looking for innovation. We propose lines of Italian design, concept and production.

We offer personalized and coordinated furniture of design to a very reasonable price. Personalized because our products can be adapted to our customer's requirements and desires.

Cao Đai Phat Jsc

Total Solution Duilding, Exterior House.

 

 

 

Hiện tại:
 
 Cao Đại Phát được thành lập với ý tưởng tạo ra sản phẩm cho các không gian nội thất cho gia đình và công chúng. Sản phẩm thiết kế và công nghệ cao mà sinh ra từ quả của kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp bằng cách sử dụng kính xây dựng và đồ nội thất. Những sản phẩm này được sinh ra từ nghiên cứu của chúng tôi về nhu cầu của người.

Lịch sử của chúng tôi bắt đầu vào năm 2013 như là một công ty gia đình có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Kể từ sau đó, chúng tôi đã bật rễ của chúng tôi và sự hợp tác với các chuyên gia tốt nhất vào con đường tốt nhất của chúng tôi làm việc.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại nhà máy sản xuất có thể làm việc các vật liệu như thủy tinh, gỗ và kim loại ... Đội ngũ R & D của Cao Đại Phát có thể nghiên cứu trước tất cả các giai đoạn sản xuất trong sự phát triển của một sản phẩm.

Niềm đam mê:

Việc theo đuổi liên tục của vật liệu mới, cùng với một loạt các giải pháp trang trí nội thất, làm cho sản phẩm Cao Đại Phát độc đáo và hài hòa trong thời gian và không gian. Các giải pháp của chúng tôi nhằm mục đích tạo ra một "bầu không khí" mà sẽ đáp ứng và thỏa mãn khẩu vị và nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi tuân mọi giai đoạn của sản xuất để kiểm soát chặt chẽ, và chúng tôi tự hào rằng tất cả các quá trình của chúng tôi, từ chuyển đổi nguyên liệu đến thành phẩm, có thể được liên kết với các khái niệm về thương hiệu và chất lượng của nó.

Con người:

Chúng ta biết về tầm quan trọng của việc lựa chọn các đội bóng chính xác để làm việc với. Vì lý do đó chúng tôi muốn rằng mỗi người lao động là một chuyên gia trong những gì họ làm trong một thời gian dài. Chúng tôi tin rằng những người có tay nghề và chuyên dụng là rất cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp thành công.

Với cái tâm trong, Cao Đại Phát liên tục khuyến khích nhân viên phát triển, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp.

Cam kết:

Sứ mệnh chung của chúng tôi là làm cho các đồ nội thất thiết kế hiện đại, hợp lý để một khách hàng năng động của những người tìm kiếm cho sự đổi mới. Chúng tôi đề xuất các dòng khái niệm Ý, thiết kế và sản xuất.

Chúng tôi cung cấp đồ nội thất cá nhân và phối hợp thiết kế với một mức giá rất hợp lý. Cá nhân hoá bởi vì sản phẩm của chúng tôi có thể được thích nghi với yêu cầu và mong muốn khách hàng của chúng tôi.

Cao Đại Phát jsc.
 Giải Phát Tổng Thể Xây Dựng, Nội Ngoại Thất Ngôi Nhà Bạn.

Các tin khác: